Algemene voorwaarden inno.be webshop

1. Informatie over de contractpartij/exploitant

Inno.be wordt geëxploiteerd door uw contractpartij, GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Keulen, Duitsland (rechtbank van Keulen: HRB 64081, Duits btw-nummer: DE 81 11 42 39 5; Belgisch btw-nummer:).

Adres:

GALERIA Kaufhof GmbH
inno.be
Leonhard-Tietz-Str. 1
50676 Köln
Bank: Citibank Europe plc, vestiging België
BIC: CITI BE BX
IBAN: BE67 5706 2621 5587

Contact:

E-Mail: service@inno.be

2. Werkingssfeer

Op alle zakelijke betrekkingen tussen inno.be - een webwinkel van GALERIA Kaufhof GmbH - en de klant zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment dat de order geplaatst werd. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder u hiervan eerst op de hoogte te brengen. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor uw order is de versie die op de website inno.be staat op het moment dat u de order plaatst.

3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Ga voor het plaatsen van een order als volgt te werk: klik op 'Aan winkelmandje toevoegen' om het artikel dat u wilt kopen toe te voegen aan uw virtuele boodschappenmandje. U kunt de inhoud van uw winkelmandje op elk moment bekijken door te klikken op het pictogram met het winkelmandje. Dit verplicht u niet tot het kopen van artikelen. U kunt op elk moment artikelen verwijderen uit uw winkelmandje door op 'wissen' te klikken. Als u de artikelen in uw winkelmandje wilt kopen, klik dan op 'Naar de kassa gaan'; u wordt dan naar pagina geleid waar u kunt afrekenen. Bij inno.be bestelt u als gast. Dit betekent dat uw orderinformatie niet wordt opgeslagen voor uw volgende online aankoop. Klik op 'Order bevestigen' om uw order af te ronden en een verzoek in te dienen om een koopovereenkomst met ons aan te gaan.

Wij bevestigen uw order door u een e-mail te sturen met alle details. Dit e-mailbericht vormt geen aanvaarding van uw verzoek. Er komt alleen een overeenkomst tot stand wanneer wij de artikelen naar het door u opgegeven verzendadres sturen en bezorging hebben bevestigd in een volgende e-mail. Als artikelen niet leverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om de bestelde goederen niet te leveren. In dat geval informeren wij u meteen en restitueren wij eventuele gedane betalingen. Wij wijzen erop dat wij onze goederen alleen verkopen in aantallen voor persoonlijk gebruik. Goederen kunnen alleen worden verkocht aan consumenten die ten minste 18 jaar oud zijn. Consumenten zijn alle natuurlijke personen die een rechtmatige transactie aangaan voor doeleinden die niet primair verband houden met hun commerciële of bedrijfsmatige activiteiten (zakelijke klanten zijn uitdrukkelijk uitgesloten). De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen en is na voltooiing van het orderproces niet terug te halen. U kunt de details van uw order afdrukken onmiddellijk nadat u deze hebt geplaatst.

4. Verpakking, verzending en bezorging

We brengen kosten in rekening voor verpakking en bezorging. De artikelen worden vanuit het magazijn bezorgd op het door de klant opgegeven bezorgadres. Het is mogelijk dat uw order in meerdere pakketten wordt bezorgd, maar de bezorgkosten van € 3,95 zullen slechts eenmalig in rekening worden gebracht. Wij informeren u onmiddellijk telefonisch of per e-mail als uw bezorging vertraging oploopt. Op dit moment kunnen wij alleen bezorgen op adressen in België.

5. Intrekking/annulering van een order

U kunt uw order annuleren of terugsturen vanaf de datum waarop u de order plaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen. Als uw artikelen al betaald zijn, krijgt u uw geld, inclusief de standaardverzendkosten, terug (extra kosten als gevolg van de keuze van de klant voor een andere verzendwijze dan de goedkoopste mogelijkheid zijn uitgesloten; wij bieden normale verzending). Als u besluit bepaalde artikelen te houden en uw order gedeeltelijk te annuleren, worden de bezorgkosten niet vergoed. Ons annuleringsbeleid vindt u hier.

Als u uw order wilt annuleren of terugsturen, laat ons dat dan schriftelijk weten, hetzij per brief, maar bij voorkeur door middel van het voorgedrukte formulier in uw pakket of door per e-mail een brief te sturen naar de klantenservice service@inno.be; door het standaardformulier in te vullen en op te sturen dat is opgesteld door de plaatselijke consumentenorganisatie. Dit moet in elk geval gebeuren binnen de in artikel 5.1 hierboven vermelde termijn van 14 dagen. Daarna heeft u nog 14 dagen de tijd om de hieronder vermelde artikelen terug te sturen. Wij zullen uw geld zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsbericht terugbetalen via dezelfde betaalwijze die is gebruikt om voor de artikelen te betalen (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, die artikelen in mindering brengen op het saldo van uw account), mits we de artikelen terug hebben gekregen of bewijs hebben ontvangen dat u deze heeft teruggestuurd. Voor de terugbetaling kan een andere betaalwijze worden gebruikt, mits u daarvoor toestemming geeft. Hieraan zijn in elk geval voor u geen kosten verbonden.

Als het artikel dat u heeft ontvangen een gebrek vertoont, laat ons dat dan snel weten en stuur het terug. Voor elk product dat defect blijkt te zijn, betalen wij het aankoopbedrag volledig terug. De bepalingen in deze voorwaarden vormen geen beperking van de toepasselijke wetgeving.

Wij garanderen volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van elk teruggestuurd artikel, mits alle artikelen teruggestuurd worden in dezelfde staat als waarin u deze heeft ontvangen. Dit betekent dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, versleten of vervormd mogen zijn (anders dan wat kan worden verwacht na het passen van een artikel) en dat alle labels nog intact zijn.

Gedetailleerdere informatie over de bezorging, onze retourprocedure en ons beleid voor retourzendingen en terugbetaling is hier te vinden.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht op herroeping
Het recht op herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die niet voorgefabriceerd zijn en die gemaakt worden op basis van een individuele selectie of bestemming van de klant of die duidelijk op maat gemaakt worden volgens de persoonlijke wensen van de klant;
 • voor de levering van zeer bederfelijke goederen of goederen waarvan de houdbaarheidsdatum snel verstrijkt;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs overeengekomen is bij het sluiten van de overeenkomst, maar die pas ten minste 30 dagen daarna bezorgd worden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van prijsschommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor de levering van kranten of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen.

Het recht op herroeping vervalt snel in het geval van overeenkomsten:

 • voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiëneregels niet geschikt zijn voor terugzending als het zegel na bezorging verbroken is;
 • voor de levering van goederen die vanwege hun aard zijn vermengd met andere goederen en niet kunnen worden gescheiden;
 • voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking wanneer het zegel na bezorging verwijderd is.

6. Voorbeeld herroepingsformulier

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan
A l'attention de GALERIA Kaufhof GmbH
Leonhard-Tietz-Straße 1
50676 Cologne, Germany

 

email:
service@inno.be

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Eigendomsvoorbehoud

De bezorgde goederen blijven eigendom van inno.be tot de koopsom volledig voldaan is. Wanneer de klant de goederen heeft doorverkocht voor betaling van de volledige koopsom, worden de vorderingen van de klant op de derde partij geacht over te gaan op inno.be.

8. Prijzen

De prijzen gelden op het moment van de order. Alle prijzen zijn eindprijzen in euro's, inclusief btw tegen het geldende tarief en exclusief bezorgkosten. Prijzen op inno.be kunnen afwijken van de prijzen in de winkels van onze dochteronderneming INNO N.V.

9. Vervaldatum en betaling

De aankoopprijs voor de bestelde goederen is verschuldigd op het moment van bezorging. U kunt alleen met een creditcard betalen. Wij innen uw betaling op de dag van verzending van uw order.

10. Garantie en fabrieksgarantie

Mochten de bezorgde artikelen zichtbare materiaal- of productiefouten vertonen of tijdens het vervoer beschadigd zijn geraakt, meld uw klacht dan meteen aan ons. Als u dit niet doet, heeft dit echter geen invloed op uw wettelijke rechten. De garantieperiode voor consumenten is twee jaar vanaf de ontvangst van de goederen. Tijdens deze periode kunt u aanspraak maken op uw wettelijke garantierechten. Wanneer de fabrikant garantie verstrekt, is deze gebaseerd op de voorwaarden van de bij de goederen gevoegde garantie.

11. Klachtenprocedure

De Europese Commissie heeft op 15 februari 2016 een online platform ingevoerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de gelegenheid om geschillen met betrekking tot online orders op te lossen zonder eerst een zaak aanhangig te maken bij een rechtbank. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de volgende externe link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming is beschikbaar onder het kopje 'Privacy' op inno.be.

13. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende consumentenrechten in België blijven onaangetast.