Privacyverklaringen

Inno wil u graag informeren over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en heeft daarom verschillende beleidsregels opgesteld die uitleggen hoe Inno uw gegevens gebruikt. U kunt alle documenten via deze pagina consulteren.

Privacyverklaring inno.be & winkels

Privacy Policy – Website en winkels

Versie 1.01

INNO NV (“Inno” of “wij”) streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Deze Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die Inno verzamelt in het kader van haar diensten (online via de website www.inno.be / www.innoloyalty.be / www.soinno.be of offline in één van de Inno winkels), om u uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

 

1 Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Dit is de Privacy Policy van Inno

Het doel van deze privacy policy is om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens in het algemeen verzamelen, verwerken en gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u onze winkels bezoekt of wanneer u onze website gebruikt.

Voor bepaalde diensten van Inno zoals Inno’s Loyalty Card en de jobsite zijn specifieke privacy policies van toepassing. U vind deze hier (https://www.inno.be/service/privacy).

 

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Inno is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

INNO NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Inno is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 111, 1000 Brussel en is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.827.116 (RPR Brussel). Dit betekent dat Inno bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inno heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 12 van deze Privacy Policy.

 

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Inno verwerkt gegevens die u zelf (online) verstrekt, gegevens die wij automatisch ontvangen door middel van cookies en gegevens die wij verzamelen in onze winkels

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op drie manieren:

1. Door u bezorgde informatie

Inno ontvangt uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dit is bv. het geval wanneer u:

 • ons contactformulier invult (https://services.inno.be/nl/contact)

In dit geval verzamelen wij gegevens zoals uw aanspreektitel, naam, uw Loyalty Card of Gold Card nummer, telefoonnummer, e-mail en de bijkomende informatie die u ons verstrekt in uw vraag.

 • uw Loyalty card registreert

In dit geval verzamelen wij gegevens zoals uw aanspreektitel, naam, uw Loyalty Card, telefoonnummer, e-mail, uw voorkeuren voor het verzenden van direct marketing, en de bijkomende informatie die u ons wilt verstrekken.

 • Inno ontvangt uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een " My Inno " account aanmaakt. Via My Inno kunt u oa. de status van uw bestellingen volgen.  Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen we informaties zoals uw titel, naam, telefoonnummer, geboortedatum, Loyalty Card of Gold Card nummer, e-mailadres, als u een individu bent of als u voor zakelijke doeleinden handelt, adres en wachtwoord. Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer u een Gift Card koopt of een cadeau doet op een specifieke Gift List. Wanneer u online een Gift Card koopt of een cadeau doet op een Gift List, heeft u de keuze om in te loggen met uw My Inno-account of via het formulier "Uw gegevens". In dit laatste geval verzamelen we informatie zoals uw titel, naam, telefoonnummer, geboortedatum, Loyalty Card of Gold Card nummer, e-mailadres, als u een individu bent of als u voor zakelijke doeleinden handelt en uw contactgegevens.  Wanneer u een Gift Card koopt of een cadeau doet op een specifieke Gift List, ontvangen we ook alle informatie die u ons verstrekt in uw felicitatiebericht en betalingsgegevens.

 

2. Automatisch verkregen informatie

De website maakt gebruik van cookies om gegevens zoals de items in uw winkelmandje of taalvoorkeur op te slaan. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.

 

3. Informatie verkregen in één van onze Inno winkels

Inno verzamelt uw informatie eveneens in onze Inno winkels, bv. wanneer u:

 • een aankoop of bestelling doet, een aangekocht artikel terug inlevert of een e-coupon wenst te verzilveren.
 • een factuur aanvraagt.
 • een schenking doet op een Gift List via onze infodesks.
 • betrokken bent bij een winkeldiefstal of –ongeval.
 • een klacht neerlegt.

 

4. Informatie verkregen via onze websites

Wij bewaren de technische gegevens van elke bezoeker van onze websites. Dit omvat, bijvoorbeeld, het IP-adres, browser, apparaatgegevens en website of externe app die u naar ons doorverwezen heeft. Daarnaast onderhouden we het gedrag van het bezoek aan de website of het gebruik van de app. Op deze manier weten we wanneer onze sites worden bezocht, hoe een webpagina wordt bekeken, waar bezoekers precies klikken, waar ze onze site verlaten, enz. Deze analyses stellen ons om onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren en interesses. In dit opzicht vindt u alle informatie in onze “Cookie Policy".

 

5. Persoonlijke voorkeuren en interesses

Om onze diensten en communicatie beter af te stemmen op uw situatie en om zo persoonlijk mogelijk te kunnen benaderen, beoordelen we ook uw persoonlijke voorkeuren en interesses als u ons uw toestemming hebt gegeven. Dit doen we bijvoorbeeld door uw aankoopgegevens te gebruiken met uw Loyalty Card (zie de Privacy Policy van de Loyalty Card).

 

4 Op welke basis en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Inno zorgt ervoor dat gegevens steeds op basis van een duidelijke rechtsgrond worden verwerkt

Inno verwerkt uw persoonsgegevens online (via onze website services.inno.be) of in een van haar winkels voor de volgende doeleinden:

 • om uw Gift List te openen en te beheren.
 • om een schenking te doen op een specifieke Gift List.
 • om uw Gift Card te leveren.
 • om u via onze website in te loggen op My Inno
 • om u op de hoogte te houden van informatie, acties en promoties (direct marketing) in de Inno-winkels en van partners (bv. merken die bij Inno te koop zijn). In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven (zie punt 9 van de Privéleven Policy in verband met uw recht op bezwaar). Inno geeft uw gegevens niet door aan deze partners. Het is wel mogelijk dat u door het klikken op bv. een link in een e-mail wordt doorgestuurd naar een webpagina van deze partner.
 • om onze website te beheren en te beveiligen.
 • om u verder te kunnen helpen met uw vraag wanneer u contact opneemt met ons.
 • om u te contacteren in het kader van een tevredenheidsonderzoek.
 • om uw elektronische betaling in onze winkels te registreren.
 • om u een factuur uit te reiken, uw e-coupon te verzilveren of om speciale artikelen voor u te bestellen, artikelen desgewenst uit een van onze andere winkels te laten overkomen of reeds aangekochte artikelen terug in te leveren.
 • voor het beheer en de voorkoming van winkeldiefstallen en fraude.
 • voor het beheer van verloren voorwerpen.
 • in het kader van een voorgenomen overname of een fusie, bv. om persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan adviseurs of (potentiele) verkrijgers van de vennootschap.
 • in het kader van de camerabewaking in onze winkels.

Afhankelijk van de dienst die we via onze website of in één van onze winkels aan u verlenen, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:

 • uw toestemming, bv. door het invullen van een contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief of via de aanmaak van uw My Inno account.
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. door de aankoop in de winkel, door de aankoop van een Gift Card of de aanmaak van een Gift List.
 • Inno’s gerechtvaardigde belangen, waaronder het beheren van onze website, het informeren van onze klanten, het registreren van winkeldiefstallen, enz.

 

5 Met wie delen wij uw gegevens?

Inno verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen en is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt

Inno is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • groepsvennootschappen zoals Galeria Kaufhof en HBC Europe.
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. zoals bv. marketing- en communicatiebedrijven en drukdiensten.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • betalingsdienstaanbieders, zoals Atos Wordline voor de registratie van elektronische betalingen in onze winkels. In dit geval is Atos Worldline verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. U kan de privacy policy van Atos Wordline hier raadplegen (https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/nl/Privacy-Notice-Worldline-NL-2018-5.pdf).
 • advocaten,adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kan Inno uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om de belangen van Inno in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of in geval van diefstal of ongelukken..
 • dienstverleners die hun diensten aanbieden in onze winkels en in opdracht van wie wij uw gegevens verzamelen. In dit geval zijn de privacy policies van die dienstverleners van toepassing (bv. in het kader van de verzending van de door u aangekochte producten bij uw thuis).
 • databasebeheerders (die de gegevens beheren, ervoor zorgen dat deze worden bijgewerkt en van hoge kwaliteit zijn)
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

 

6 Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Dienstverleners van Inno kunnen uw persoonsgegevens buiten Europa verwerken

Inno zal uw persoonsgegevens zelf niet rechtstreeks buiten de EER verwerken.

Het is mogelijk dat dienstverleners die voor Inno werken uw persoonsgegevens wel buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Inno ervoor dat de dienstverlener een contract met Inno sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Inno t.a.v. de data protection officer, Inno NV, Dambordstraat 26, 1000 Brussel.

 

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Inno beschermt en beveiligt uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang of verstrekking. Inno heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet Inno erop toe dat dienstverleners die namens Inno persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

8 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Inno verwerkt uw gegevens niet langer dan nodig

Inno verwerkt uw gegevens zolang de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld niet werden bereikt.

We houden daarbij rekening met de wettelijke verjaringstermijn en andere bewaartermijnen die zouden worden vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

 

9 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Wanneer Inno uw persoonsgegevens verwerkt heeft u een aantal specifieke rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming, blijft zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Recht op bezwaar

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, kan u zich steeds zonder enige motivering verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uitschrijven op nieuwsbrieven

In elke nieuwsbrief die wij u zenden geven wij u de mogelijkheid om uit te schrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.

Contacteer ons per mail, per post, via het contactformulier op de website of in uw Inno-winkel

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze website of via de klantendienst in uw favoriete Inno-winkel. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

Als u een My Inno account heeft aangemaakt kunt u daar eveneens bepaalde persoonsgegevens raadplegen en aanpassen.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be

 

10 Wat met Links naar andere websites en sociale media?

Onze website kan links bevatten naar andere websites

De website van Inno kan links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Inno is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze Privacy Policy op die websites van toepassing.

Als u inhoud van onze website deelt via sociale media zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. Inno is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens.

 

11 Bijzondere gevallen

Sociale media

U vindt INNO op diverse sociale media zoals Instagram, Youtube en Facebook. U kunt contact opnemen met ons contact center via social media.

Als u ons volgt op sociale media, hebben we mogelijk toegang tot een aantal gegevens in uw profiel. We kunnen deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

Als u informatie over INNO deelt via sociale media, kunnen uw gegevens zichtbaar worden via deze sociale media. INNO volgt ook social media kanalen en kan toegang krijgen tot uw social media gegevens of reageren op berichten via INNO-accounts op sociale netwerken.

INNO maakt gebruik van social media diensten (marketing), zoals Facebook. INNO maakt gebruik van sociale netwerkdiensten om commerciële communicatie naar haar klanten en naar een publiek met een vergelijkbaar profiel naar haar klanten te sturen. We kunnen gegevens verstrekken zodat deze partijen weten met wie ze wel en niet contact moeten opnemen voor marketingcampagnes van INNO.Het betrokken sociale netwerk, hetzij in onze naam als onderaannemer, hetzij met uw toestemming, ontcijfert de gegevens die we hebben doorgegeven, en presenteert u (indien u lid bent van het betrokken sociale netwerk), de advertenties die we hebben gereserveerd, binnen de grenzen van de voorwaarden voor het gebruik van het betrokken sociale netwerk.

De informatie die we, via sociale media verkrijgen, kan ook worden gebruikt om onze diensten en producten te verbeteren en te analyseren en om de communicatie met u en de aanbiedingen die bij u passen te personaliseren.

De algemene voorwaarden van de leveranciers van deze sociale netwerken zijn van toepassing. Door gebruik te maken van deze diensten hebt u deze voorwaarden aanvaard. Daarom vindt u op hun platformen meer informatie over het gebruik van uw gegevens door deze dienstverleners. INNO is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze dienstverleners.

INNO respecteert de voorwaarden van de sociale netwerkplatforms die u hebt aanvaard. INNO kan in sommige gevallen de gegevens die u over INNO heeft gepubliceerd op sociale netwerken bewaren ...

Gebruik van wifi in de winkels

INNO biedt haar klanten een gratis Wi-Fi-verbinding in haar winkels via haar leverancier GratWiFi®. Voor zover deze aanbieder gegevens, zoals het MAC-adres (het unieke adres van uw telefoon, tablet of ander apparaat), alsmede locatie en tijd, alleen mag verwerken voor zover dit nodig is om klanten in winkels van Wi-Fi te voorzien, moet u het Privéleven Policy aanvaarden om het te kunnen gebruiken.

Videobewaking

Alle INNO-winkels zijn uitgerust met camera's voor de veiligheid van onze klanten en medewerkers, de veiligheid van onze gebouwen, de bewaking van producten in onze winkels en de registratie van incidenten. Als er redelijke gronden zijn, kunnen camerabeelden voor onderzoek aan de politie en de rechterlijke macht worden verstrekt. De camera's zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en u wordt geïnformeerd over het gebruik ervan op de plaats waar u de winkel binnenkomt. De camerabeelden worden na maximaal 30 dagen verwijderd, tenzij ze nodig zijn als bewijs voor onderzoek of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De gegevensverwerking voor camerabewaking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (Belgische wet van 21 maart 2007 en alle andere toepasselijke wetten en regels inzake bewaking en gegevensbescherming.

Controle

INNO heeft een legitiem belang bij het uitvoeren van controles ter bestrijding van fraude. INNO kan dus analyses uitvoeren om fraude op te sporen en op te sporen tijdens aankopen, prijsvragen, bestellingen, systeemgebruik of andere diensten. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt zijn alle gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen (identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik van de dienst). Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van de analyses die door de machines worden uitgevoerd. De regels die van toepassing zijn op onderzoeken en het evenredigheidsbeginsel worden altijd in acht genomen.

De gegevens worden bewaard zolang het onderzoek loopt en de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. Daarna worden de dossiers gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Deelneming aan een actie of evenement

Als u deelneemt aan een actie of evenement (wedstrijden, spelletjes, uitnodigingen voor speciale evenementen,.....) georganiseerd door INNO, wordt u gevraagd om contactgegevens en eventuele aanvullende informatie te verstrekken. Deze informatie wordt gebruikt om de betreffende actie uit te voeren en om u informatie te sturen over de diensten en producten van INNO. In dit geval kan het zijn dat INNO uw gegevens moet doorgeven aan een leverancier, maar alleen met het oog op de uitvoering van de betreffende actie.

Leveranciers - partners kunnen zelf wedstrijden organiseren in onze winkels. In dit geval heeft INNO alleen toegang tot uw gegevens om de betreffende actie uit te voeren, tenzij u uw toestemming heeft gegeven om informatie over de diensten en producten van INNO te ontvangen.

 

12 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy kan wijzigen

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 1 februari 2019.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat wij deze Privacy Policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacy Policy steeds raadplegen op onze website (services.inno.be). Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen

 

13 Hoe kan u ons contacteren?

Nog vragen? Contacteer ons!

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

Inno NV

T.a.v. de data protection officer

Dambordstraat 26

1000 Brussel

 

Privacyverklaring Loyalty Card

Privacy Policy – Loyalty Card

Version 1.00

 

INNO NV biedt haar klanten de mogelijkheid om lid te worden van het Loyalty Card Programma. Via de Loyalty Card spaart u door middel van aankopen punten die kunnen worden ingezet om bepaalde voordelen te ontvangen, zoals kortingsbonnen. INNO NV streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we u uit in welke gevallen we uw persoonsgegevens gebruiken en voor welke doeleinden we dat doen..

 

1 Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

Dit is de Privacy Policy voor de Loyalty Card van Inno

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Inno’s Loyalty Card.

Behoudens andersluidende bepalingen is deze Privacy Policy niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de website (services.inno.be) of in een van haar winkels noch in verband met de webshop op Inno.be.

Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de tekst van de leaflet en deze Privacy Policy, heeft de tekst van deze Privacy Policy voorrang.

 

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Inno is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

INNO NV (“Inno” of “wij”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Inno is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 111, 1000 Brussel en is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.827.116 (RPR Brussel). Dit betekent dat Inno bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inno heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 11 van deze Privacy Policy.

 

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Inno verwerkt gegevens die u zelf verstrekt, gegevens op basis van uw aankopen en gegevens van derde partijen

Inno verwerkt drie categorieën persoonsgegevens over u.

1. Gegevens die u zelf heeft verstrekt

Inno verwerkt in de eerste plaats gegevens die we van u ontvangen wanneer u een Loyalty Card aanvraagt. Het gaat in dat geval om uw naam en voornaam, uw adres (straat, nummer, bus, postcode, gemeente en land), uw telefoon- of GSM-nummer (niet verplicht), uw geslacht, uw taalvoorkeur, uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw handtekening

Daarnaast ontvangen wij bijkomende gegevens van u wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan een wedstijd, een klantenonderzoek of een promotie, als u zich later inschrijft op de website, enz.

2. Gegevens op basis van uw aankopen met de Loyalty Card

Wanneer u aankopen doet met uw Loyalty Card ontvangt Inno gegevens over de aankopen die u doet en over de getrouwheidspunten die u spaart in het kader van het Loyalty Card programma. Onder deze informatie valt informatie zoals uw interesses of de merken die u vaak koopt, de winkel waar u aankopen doet, de prijs van uw aankopen en de maat van de kledingstukken die u aankoopt.

3. Gegevens verkregen van derde partijen

Het is ook mogelijk dat wij gegevens over u ontvangen via derde partijen en externe bronnen. Wij doen bv. eenmaal per jaar een beroep op een professionele gegevensleverancier om de gegevens in onze databank te verbeteren en aan te vullen (bv. de verbetering van uw adres).

 

4 Op welke basis en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Inno zorgt ervoor dat gegevens steeds op basis van een duidelijke rechtsgrond worden verwerkt

Inno verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens nooit zonder een rechtsgrond:

 • De rechtsgrond kan toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bv. voor gepersonaliseerde informatie) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op een positieve actie of gedraging van u (bv. het invullen van het aanvraagformulier voor een Loyalty Card, de deelname aan een wedstrijd, enz.).
 • Er is eveneens een rechtsgrond wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een wettelijke verplichting na te komen. Het kan ook zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Inno. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Als Inno uw gegevens voor doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden zal zij u daarover verder informeren.

Inno verwerkt uw gegevens voornamelijk om u de Loyalty Card voordelen te kunnen aanbieden en om u te informeren over promoties

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u de voordelen te bieden van de Loyalty Card op basis van uw aankopen: deze voordelen bestaan uit 200 getrouwheidspunten bij de aanvraag van een Loyalty Card en 1 getrouwheidspunt geldig voor 1 jaar per aankoopschijf van €1 in de winkel, 10% korting voor aankopen in de boekenafdeling, en andere promoties die van tijd tot tijd worden georganiseerd.
 • om u, volgens uw voorkeur, algemene informatie en promoties te verzenden per post, per e-mail en/of per SMS (direct marketing). In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven (zie punt 9 van de Privacy Policy in verband met uw recht op bezwaar).
 • om u gepersonaliseerde informatie en promoties te sturen (direct marketing): als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw aankoopgedrag een profiel van u op waarbij we rekening houden met uw voorkeuren en interesses, de merken die u geregeld koopt en de producten die u zouden kunnen interesseren. Dit heeft voor gevolg dat wij u informatie en promoties kunnen sturen over producten die bij uw profiel passen (bv. omdat u ze vaak koopt) of producten waarvan wij vermoeden dat ze u zullen interesseren. In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven (zie punt 9 van de Privacy Policy in verband met uw recht op bezwaar).
 • om te controleren of u de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt om lid te worden van het Loyalty Card Programma.
 • om u te contacteren in het geval van verlies van uw Loyalty Card.
 • om u te contacteren over wijzigingen aan deze Privacy Policy.
 • om u te contacteren in het kader van een tevredenheidsonderzoek of een wedstrijd.
 • in het kader van een voorgenomen overname of een fusie, bv. om persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan adviseurs of (potentiele) verkrijgers van de vennootschap.
 • om segmentering van cliënteel uit te voeren en statistische analyses te maken over de aankopen, de merken die Inno verkoopt, het cliënteel van Inno en de winkels van Inno. Dit gebeurt zoveel als mogelijk op basis van geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens. De resultaten van deze analyses kunnen we delen met de merken die Inno verkoopt.
 • om misbruiken en fraude met de Loyalty Card te voorkomen en te detecteren.

 

5 Met wie delen wij uw gegevens?

Inno deelt bepaalde gegevens met partners van het Loyalty Card Programma

Inno is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • groepsvennootschappen zoals Galeria Kaufhof en HBC Europe: momenteel ontvangt enkel Galeria Kaufhof uw e-mailadres indien u dat wenst om u informatie en promoties te bezorgen in verband met de webshop op inno.be die momenteel door Galeria Kaufhof wordt beheerd. Galeria Kaufhof ontvangt geen andere persoonsgegevens.
 • marketing- en communicatiebedrijven die namens Inno het beheer van de Loyalty Card databank uitvoeren of die ons helpen om mail- en reclamecampagnes te organiseren en te analyseren.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Loyalty Card.
 • advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Inno uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Inno in rechte te verdedigen.
 • overheden: Inno kan uw persoonsgegevens doorgeven aan politie- en gerechtelijke diensten wanneer zij Inno daarom verzoeken.
 • mogelijke latere verkrijgers van de onderneming.

 

6 Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

Dienstverleners van Inno kunnen uw persoonsgegevens buiten Europa verwerken

Inno zal uw persoonsgegevens zelf niet rechtstreeks buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.

Het is mogelijk dat dienstverleners die voor Inno werken uw persoonsgegevens wel buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Inno ervoor dat de dienstverlener een contract met Inno sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken) (artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Inno t.a.v. de data protection officer, Inno NV, Dambordstraat 26, 1000 Brussel.

 

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Inno beschermt en beveiligt uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, of verstrekking. Inno heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet Inno erop toe dat dienstverleners namens Inno persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

8 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Inno verwerkt uw gegevens niet langer dan nodig

Inno verwerkt uw gegevens zolang de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld niet werden bereikt.

Inno houdt daarbij rekening met de wettelijke verjaringstermijn en andere bewaartermijnen die zouden worden vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

 

9 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Recht op inzage

U heeft vooreerst een recht op inzage over uw gegevens.

Meer info? Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.

Recht op verbetering

Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn.

Meer info? Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.

Recht op gegevenswissing

U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen.

Meer info? U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Inno niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking

Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

Meer info? U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens tijdelijk enkel mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kan u ons vragen om uw gegevens aan uzelf of (als dit technisch mogelijk is) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Meer info? U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Inno is niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

Recht op bezwaar (algemeen)

U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Meer info? U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Inno. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen kunnen wij de verwerking stopzetten. Inno kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Recht op bezwaar in het kader van direct marketing

U heeft steeds het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Meer info? Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

Recht om niet te worden onderworpen aan profilering

U heeft ten slotte steeds het recht om niet onderworpen te worden aan profilering.

Meer info? Inno zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven (zie punt 4 van deze Privacy Policy). Om die reden laten wij u bij de aanvraag van de Loyalty Card de vrijheid of u geïndividualiseerde informatie en promoties wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal Inno ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is, dat u recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken of besluiten aan te vechten. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Contacteer ons per e-mail, per post, via het contactformulier op de website of in uw Inno-winkel

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze website of via de klantendienst in uw favoriete Inno-winkel. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek. Wij vragen u dan ook steeds om een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek te voegen.

Als u een account heeft aangemaakt op innoloyalty.be kunt u daar eveneens bepaalde persoonsgegevens raadplegen en aanpassen.

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

 

10 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy kan wijzigen

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat wij deze Privacy Policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacy Policy steeds raadplegen op onze website. Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

 

11 Hoe kan u ons contacteren?

Nog vragen? Contacteer ons!

Als u verdere vragen heeft over de Loyalty Card of over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

Inno NV

T.a.v. de data protection officer

Dambordstraat 26

1000 Brussel.

 

Privacyverklaring Inno jobs

Privacy Policy – Inno Jobs  

Versie 1.00

 

INNO NV (“Inno” of “wij”) hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten.

 

1 Wanneer is deze Privacy policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is bedoeld om sollicitanten te informeren over de persoonsgegevens die Inno verzamelt zowel online, via de jobsite (https://services.inno.be/nl/jobs) als offline.

 

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Inno is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Inno is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 111, 1000 Brussel en is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.827.116 (RPR Brussel). Dit betekent dat Inno bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inno heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 12 van deze Privacy Policy.

 

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Inno verzamelt uw online en offline persoonsgegevens uit:

In bovenstaande gevallen verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt, zoals uw titel, voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv, uw foto (optioneel) en uw motivatie. Wanneer u spontaan solliciteert, vragen wij bijkomend voor welke Inno winkel u wenst te werken.

In een aantal gevallen ontvangt Inno ook gegevens van derde partijen, zoals:

 • sociale netwerken via de welke u solliciteert, bv. LinkedIn.
 • selectie- en wervingsbureaus, die bv. tests uitvoeren in het kader van de sollicitatie.
 • uw eerdere werkgever, maar enkel als u ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming heeft gegeven.

 

4 Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Inno verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor wervings- en selectiedoeleinden zoals hieronder uiteengezet.

Afhankelijk van het individuele geval, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wervings- en selectiedoeleinden gebaseerd op:   

 • uw toestemming, bv. om uw voormalige werkgever te contacteren of om uw gegevens te delen;
 • uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt; of
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang, waaronder het identificeren, screenen en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid en het bijhouden van een wervingsreserve.

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Inno uw gegevens in haar wervingsreserve voor toekomstige vacatures. In de communicatie waarin wij u de beslissing over uw vacature meedelen, bieden wij u de mogelijkheid om u daartegen te verzetten. 

 

5 Met wie delen wij uw gegevens?

Inno is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. Bovendien hebben enkel onze medewerkers die betrokken zijn bij de wervings- en selectieprocedure toegang tot uw persoonlijke gegevens.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • groepsvennootschappen zoals Galeria Kaufhof en HBC Europe.
 • in geval van een spontane sollicitatie om te werken in een winkel van Inno: aan de winkels die u heeft gekozen en/of aan de bedrijven die de merken vertegenwoordigen die in de winkels van Inno worden verkocht als zij op zoek zijn naar een medewerker en in ieder geval op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend.
 •  (IT-)dienstverleners die onze jobsite beheren.
 • selectie- en wervingsbureaus: we delen uw persoonsgegevens met bepaalde selectie- en wervingsbureaus die bijstand verlenen bij onze wervings- en selectieactiviteiten, bv. voor het uitvoeren van testen of proeven. 
 • advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Inno uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Inno in rechte te verdedigen.
 • overheden: afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

In alle gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

 

6 Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Inno zal uw persoonsgegevens zelf niet rechtstreeks buiten de EER verwerken.

Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Inno werken uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Inno ervoor dat de dienstverlener een contract met Inno sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Inno t.a.v. de data protection officer, Inno NV, Dambordstraat 26, 1000 Brussel.

 

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, of verstrekking. Inno heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet Inno erop toe dat dienstverleners die namens Inno persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

8 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Inno bewaart uw gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van deze procedure bewaart Inno deze gegevens in principe gedurende één jaar in haar wervingsreserve. Inno houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de functies waarvoor wordt gesolliciteerd.

 

9 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Inno NV, t.a.v. de data protection officer, Dambordstraat 26, 1000 Brussel. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be.

 

10 Wat met Links naar andere websites en sociale media?

De website van Inno (services.inno.be) kan links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Inno is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze Privacy Policy op die websites van toepassing.

 

11 Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 7 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat deze Privacy Policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacy Policy steeds raadplegen op onze Jobs Page (https://services.inno.be/nl/jobs). Daarnaast streven wij ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

 

12 Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

Inno NV

t.a.v. de data protection officer

Dambordstraat 26

1000 Brussel